CHRONOLOGY OF CHINA

Apr 02,2008

Chronology of China


 

NEOLITHIC PERIOD   C.6500-1700 BC

XIA DYNASTY   C.2100-1600 BC

SHANG DYNASTY   C.1600-1100 BC

ZHOU DYNASTY   C.1100-256 BC
            Western Zhou   C.1100-771 BC
            Eastern Zhou   770-256 BC
            Spring and Autumn Period   770-476 BC
            Warring States Period   475-221 BC


QIN DYNASTY   221-207 BC

HAN DYNASTY
  206 BC-AD 220
         Western Han   206 BC-AD 8
         Eastern Han   AD 25-220

THREE KINGDOMS   220-280
              Wei   220-265
              Shu Han   221-263
               Wu   222-280


JIN DYNASTY   265-420
        Western Jin   265-317
        Dong Jin   317-420

 

SOUTHERN DYNASTIES   420-589

NORTHERN DYNASTIES   386-581

SUI DYNASTY   581-618

TANG DYNASTY   618-907

FIVE DYNASTIES   907-960

LIAO DYNASTY   907-1125

SONG DYNASTY   960-1279
            Northern Song   960-1127
            Southern Song   1127-1279

JIN DYNASTY   1115-1234

YUAN DYNASTY   1271-1368
 

MING DYNASTY   1368-1644
            Hongwu   1368-1398
            Hongwen   1399-1402
            Yongle   1403-1425
            Hongxi   1425
            Xuande   1426-1435
            Zhengtong   1436-1449
            Jingtai   1450-1456
            Tianshun   1457-1464
            Chenghua   1465-1487
            Hongzhi   1488-1505
            Zhengde   1506-1521
            Jiajing   1522-1566
            Longqing   1567-1572
            Wanli   1573-1620
            Taichang   1620
            Tianqi   1621-1627
            Chongzhen   1628-1644
 

QING DYNASTY   1644-1911
          Shunzhi   1644-1661
           Kangxi   1662-1722
           Yongzheng   1723-1735
           Qianlong   1736-1795
           Jiaqing   1796-1820
            Daoguang   1821-1850
            Xianfeng   1851-1861
            Tongzhi   1862-1874
            Guangxu   1875-1908
            Xuantong   1908-1911


REPUBLIC OF CHINA   1912-1949

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA   1949-
 

二维码

用微信扫描二维码分享到朋友圈

Top